Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en
opdrachten tot levering van goederen c.q. arrangementskaarten door Stichting Wieërter Brandslang Evenemente, welke hebben plaatsgevonden of tot stand zijn gekomen via de online webshop van Stichting Wieërter Brandslang Evenemente en de consument.
1.2. Door het verstrekken van een opdracht, alsook door aanvaarding van een door Stichting Wieërter Brandslang Evenemente gedaan aanbod, aanvaardt consument steeds en uitsluitend de toepasselijkheid van deze voorwaarden, onder uitdrukkelijke uitsluiting van haar eventuele eigen algemene voorwaarden.
1.3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover Stichting Wieërter Brandslang Evenemente deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De afwijking en/of aanvulling heeft uitsluitend betrekking op de levering ter zake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden.
1.4. Ook een e-mail bericht geldt in deze algemene voorwaarden als een schriftelijke
verklaring.
1.5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over consumentenkoop wordt bedoeld: de koop die wordt gesloten tussen consument en Stichting Wieërter Brandslang Evenemente met betrekking tot arrangementskaarten, waarbij de consument een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

2. Aanbod en aanvaarding

2.1 Alle aanbiedingen door of namens Stichting Wieërter Brandslang Evenemente op welke wijze dan ook gedaan (mondeling, schriftelijk, elektronisch, digitaal etc.), zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.
2.2 Stichting Wieërter Brandslang Evenemente is bevoegd elk aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van de wederpartij te herroepen. Stichting Wieërter Brandslang Evenemente heeft het recht aanbiedingen van de website te verwijderen en van levering af te zien.
2.3 Indien de aanvaarding van de wederpartij, ook indien slechts op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van Stichting Wieërter Brandslang Evenemente, komt geen overeenkomst tot stand, doch heeft dat te gelden als een aanbod van de wederpartij.
2.4 Een aanbod van de wederpartij wordt eerst geacht door Stichting Wieërter Brandslang Evenemente te zijn aanvaard indien en zodra Stichting Wieërter Brandslang Evenemente dit schriftelijk heeft bevestigd.
2.5 Aanbiedingen en/of offertes van Stichting Wieërter Brandslang Evenemente gelden niet voor nabestellingen of nieuwe bestellingen.
2.6 Wederpartij heeft een aanbod van Stichting Wieërter Brandslang Evenemente aanvaard indien hij op de website van Stichting Wieërter Brandslang Evenemente zijn accountgegevens (klantgegevens) heeft ingevuld en een bestelling heeft geplaatst.
2.7 Na een door wederpartij gedane bestelling zendt Stichting Wieërter Brandslang
Evenemente een orderbevestiging, voorzien van een factuur.

3. Prijs

3.1 Stichting Wieërter Brandslang Evenemente hanteert de prijzen zoals deze vermeld zijn op de website, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De op de website genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W. en exclusief bezorgkosten.
3.2 Stichting Wieërter Brandslang Evenemente is gerechtigd om af te zien van levering mits de prijs van het bestelde artikel op de website niet goed is ingevoerd. Stichting Wieërter Brandslang Evenemente zal de klant z.s.m. een bericht sturen, en in overleg met de klant het eventuele betaalde bedrag meteen retour storten.

4. Betaling

4.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden vóór de overeengekomen vervaldatum, uitsluitend door storting of overmaking op een op de factuur vermelde rekening.
4.2 Onverminderd overigens aan Stichting Wieërter Brandslang Evenemente toekomende rechten, is wederpartij, in geval de wederpartij het verschuldigde bedrag niet tijdig en/of volledig betaalt, dan wel anderszins toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover Stichting Wieërter Brandslang Evenemente, van rechtswege in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn.
4.3 Stichting Wieërter Brandslang Evenemente is gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten te verhalen op de wederpartij. De kosten worden berekend conform de “Staffel Kantonrechters” Rapport Voorwerk II. Het minimum bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten bedraagt € 37,00.

5. Levering, Risico

5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering alleen na volledige betaling door wederpartij van het factuurbedrag.
5.2 Stichting Wieërter Brandslang Evenemente bepaalt de wijze van verzending en de verzendroute.
5.3 Op wederpartij rust een afnameplicht.
5.4 Vanaf het moment dat Stichting Wieërter Brandslang Evenemente arrangementskaarten ter aflevering aanbiedt aan de vervoerder (PostNL), berust het risico van tenietgaan of achteruitgang (o.a. beschadiging, verlies, diefstal) van de arrangementskaarten bij de wederpartij. Indien er sprake is van consumentenkoop, berust dit risico bij de wederpartij vanaf de bezorging.

6. Controle en klachten

6.1 Wederpartij dient de arrangementskaarten direct bij ontvangst te controleren. Alle klachten dienen Stichting Wieërter Brandslang Evenemente binnen bekwame tijd nadat wederpartij eventuele onvolkomenheden of tekortkomingen bekend zijn geworden of redelijkerwijze bekend hadden kunnen zijn, doch uiterlijk binnen twee weken na levering van de arrangementskaarten, schriftelijk te hebben bereikt, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en).
6.2 Klachten graag mailen naar info@weerterbrandslang.nl.
6.3 Arrangementskaarten, waaromtrent wederpartij heeft gereclameerd, dienen zorgvuldig en ongebruikt, onvermengd en onverwerkt te worden bewaard op een daartoe geschikte plaats en op eerste verzoek van Stichting Wieërter Brandslang Evenemente voor nader onderzoek aan Stichting Wieërter Brandslang Evenemente of een door haar aan te wijzen derde, ter beschikking te worden gesteld door verzending van de arrangementskaarten aan Stichting Wieërter Brandslang Evenemente op kosten van de wederpartij.

7. Bedenktijd en ontbinding

7.1 In geval van consumentenkoop heeft wederpartij gedurende veertien dagen na de
ontvangst van de arrangementskaarten het recht de koop te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring. In dat geval dient wederpartij de arrangementskaarten, ongeopend en ongebruikt, ten spoedigste en voor eigen rekening aan Stichting Wieërter Brandslang Evenemente retour te zenden. Stichting Wieërter Brandslang Evenemente zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding het door de wederpartij aan haar betaalde teruggeven.

8. Aansprakelijkheid Stichting Wieërter Brandslang Evenemente

8.1 Stichting Wieërter Brandslang Evenemente is niet aansprakelijk voor materiële of
immateriële schade die wederpartij en/of derden aan wie wederpartij de
arrangementskaarten ter beschikking stelt lijd(t)(en), tenzij er aan de zijde van Stichting Wieërter Brandslang Evenemente sprake is van opzet of grove schuld. In het bijzonder is Stichting Wieërter Brandslang Evenemente niet aansprakelijk voor gezondheidsschade.
8.2 Stichting Wieërter Brandslang Evenemente is niet aansprakelijk voor  gevolgschade, directe of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade en/of winstderving.
8.3 De aansprakelijkheid van Stichting Wieërter Brandslang Evenemente is in alle
omstandigheden in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsassuradeur in het gegeven geval uitkeert.
8.4 Indien assuradeuren niet tot uitkering overgaan of de schade niet door verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot driemaal de netto-factuurwaarde van de
betreffende levering, met een maximum van € 500.
8.5 Wederpartij zal Stichting Wieërter Brandslang Evenemente vrijwaren voor alle aanspraken, ongeacht de aard en omvang daarvan, van derden en ziet te dezer van regres op Stichting Wieërter Brandslang Evenemente af.

9. Partiële nietigheid, Afstand

9.1 Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een rechter
vernietigd wordt en/of nietig wordt geacht, wordt de bepaling geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking daarvan, niet vernietigbaar/nietig is.
9.2 Indien niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden wordt verlangd door Stichting Wieërter Brandslang Evenemente, brengt dit niet mee dat Stichting Wieërter Brandslang Evenemente afziet van het recht in enig geval wel strikte naleving te verlangen.

10. Toepasselijk recht en bevoegd gerecht

10.1 Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Stichting Wieërter Brandslang Evenemente en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.